ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

wykrzyknikZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat Będziński realizuje zadanie zlecone  z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Będzińskiego działa sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W Gminie Bobrowniki punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25 c I piętro.


Pomoc prawna udzielana jest we Wtorki w godz. 8 - 12Czwartki w godz. 8 - 12

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
- o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Harmonogram odpracowania dni ustawowo wolnych od pracy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Bobrowniki w 2018 roku:

Dzień ustawowo wolny od pracy Data odpracowania dnia wolnego od pracy  Godziny odpracowania
 1 maja 2018  5 maja 2018  8 - 12
 3 maja 2018  12 maja 2018  8 - 12
 31 maja 2018  26 maja 2018  8 - 12
 1 listopada 2018  3 listopada 2018  8 - 12
 25 grudnia 2018  22 grudnia 2018  8 - 12
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com