ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

wykrzyknik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, iż od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

 Najważniejsze zmiany to:

 • definicja dochodu, który będzie ustalany za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Dochód gospodarstwa domowego to - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  Wysokość miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych będzie ustalana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
  Za miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem będzie się przyjmować 1/12 dochodu – ogłaszanego corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 • kryterium dochodowe będzie ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wynagrodzenie ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jego wysokość zmienia się raz w roku i aktualnie wynosi 5 167,47 zł. Dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczy:

  • w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. 2 066,99 zł

  • w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia tj. 1 550,24 zł

 • dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał najemcom albo podnajemcom tylko, jeśli zamieszkują w danym lokalu.

 • dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 • wydatki za lokal – do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego będzie trzeba dołączyć dokument potwierdzający wysokość wydatków, ponoszonych za mieszkanie z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a nie jak dotychczas za miesiąc bieżący.

 • nie będzie wymagana faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłą wodę lub gaz przewodowy

 • obowiązywać będą nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach.

Zmiany dotyczą wniosków złożonych od 1 lipca br.

klauzula informacyjna

oświadczenie

wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

zaświadczenie o dochodach

wzór deklaracji o dochodach

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com