ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Dobieszowice, 2016-01-14


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach ogłasza nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą Dobieszowice ul. Kościuszki 25c.

1. Stanowisko pracy:


PRACOWNIK SOCJALNY
w wymiarze 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy

2. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
b) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych,
c) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocowych,
b) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

a) odporność na stres,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) wysoka kultura osobista,
d) cierpliwość,
e) nastawienie na rozwiązywanie problemów,
f) opanowanie,
g) chęć podnoszenia własnych kompetencji.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

5.1. Zadania główne i pomocnicze:

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczenie oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pomocy społecznej i wydawanie decyzji administracyjnej w swoim rejonie opiekuńczym w sołectwach gminy Bobrowniki,
b) diagnoza sytuacji życiowej, rodzinnej i zawodowej rozeznanego środowiska, ustalanie potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c) proponowanie świadczeń pomocy społecznej,
d) inicjowanie projektów socjalnych na rzecz środowiska lokalnego,
e) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej w ramach stanowiska pracy,
f) prowadzenie dokumentacji od złożenia wniosku do opracowania decyzji administracyjnej w systemie komputerowym POMOST.
g) udział w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w tym w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
h) podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami,
i) współpraca z działającymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny ,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c) kserokopia świadectw pracy,
d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.),
e) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
f) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w OPS, I piętro pokój nr 5, w godzinach: 7.00-15.00, w piątek w godzinach 7.00-14.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.01.2016 r. godz. 15.00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
42-584 Dobieszowice ul. Kościuszki 25c

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer  telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – PRACOWNIK SOCJALNY”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru oraz informacje w zakresie rozstrzygnięcia naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 287 78 63 wew. 23, 502 097 819 (pokój nr 5 – Kadry, płace)

8. Kandydaci spełniający wymogi formalne otrzymają telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.


          Kierownik
                                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Henryka Malczewska

 

 

 

 

Dobieszowice, 2016-02-01


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej
wymienione stanowisko został wybrany
Pan Marcin Czaja
zamieszkały w Tarnowskich Górach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wykazało, że Pan Marcin Czaja spełnił wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach z dnia 14.01.2016 r. o naborze na stanowisko Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach.
Na podstawie złożonej dokumentacji stwierdzono, że Pan Marcin Czaja posiada wykształcenie wyższe - licencjat na kierunku Socjologia w zakresie Praca Socjalna.
Komisja stwierdziła, że Pan Marcin Czaja bardzo dobrze zna charakter pracy pracownika socjalnego jak również zasady funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Zna ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz prawa rodzinnego. Wykazał się znajomością procedur postępowania administracyjnego.


KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Henryka Malczewska

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com