ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy 
Asystent Rodziny
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu (30 godzin tygodniowo) - w ramach zadaniowego systemu czasu pracy
Liczba stanowisk – 1
Umowa na czas określony: od 01.03.2018 r.  do  31.08.2018 r. z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

1.  Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,

 

 Stanowisko   Wymagane kwalifikacje 
 Wykształcenie  

Staż pracy

   

Asystent rodziny

 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub  -

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia* określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 2 lata pracy
wykształcenie średnie i szkolenie* z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

5 lat pracy

 

* Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych
- posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
- posiada umiejętność podejmowania decyzji,
- ma poczucie odpowiedzialności,
- stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
- wysoka kultura osobista;
- równowaga emocjonalna;
- zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
- doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
- kreatywność, odporność na stres,
- odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
- znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy.
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.
- umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
- posiadanie prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym
- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
- samodzielność w docieraniu do miejsca zamieszkania wskazanych rodzin objętych środowiskową pracą socjalną.

3. Główne obowiązki:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem domowym, zarządzanie czasem etc.);
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie Gminy Bobrowniki oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisany odręcznie)
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia
4. referencje z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
5. oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za
przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
6. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych następującej treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)”
7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko asystent rodzinny zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
8. Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia
pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
9. Oświadczenie na temat władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Informacje dodatkowe:
1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (30 godz. tygodniowo).
2.  Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
3. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej
i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, 42-584 Dobieszowice ul. Kościuszki 25 c - z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach" w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 12,00


Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. Po upływie powyższego terminu zostaną przekazane do archiwum.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 287-78-63 oraz 502 097 819.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka - http://ops.bobrowniki.pl/ w zakładce „Ogłoszenia” oraz na  tablicy informacyjnej  OPS w Bobrownikach, 42-584 Dobieszowice ul. Kościuszki 25 c .

Dodatkowe informacje:
Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Henryka Malczewska

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com