ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach ogłasza nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą Dobieszowice ul. Kościuszki 25c.

 

1. Stanowisko pracy:
PRACOWNIK SOCJALNY w wymiarze pełnego etatu

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;
b) wykształcenie zgodne z warunkami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o świadczeniach rodzinnych
f) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

a) mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach pomocowych,
b) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

a) odporność na stres,
b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
c) wysoka kultura osobista,
d) cierpliwość,
e) nastawienie na rozwiązywanie problemów,
f) opanowanie,
g) chęć podnoszenia własnych kompetencji.

5. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

5.1. Zadania główne i pomocnicze:

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczenie oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pomocy społecznej i wydawanie decyzji administracyjnej w swoim rejonie opiekuńczym w sołectwach gminy Bobrowniki,
b) diagnoza sytuacji życiowej, rodzinnej i zawodowej rozeznanego środowiska, ustalanie potrzeb osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c) proponowanie świadczeń pomocy społecznej,
d) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
e) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań;
f) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
g) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
h) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 
i) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 
j) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
k) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
l) inicjowanie projektów socjalnych na rzecz środowiska lokalnego,
m) praca socjalna;
n) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej w ramach stanowiska pracy,
o) prowadzenie dokumentacji od złożenia wniosku do opracowania decyzji administracyjnej w systemie komputerowym POMOST.
p) udział w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w tym w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
q) podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami,
r) współpraca z działającymi na terenie gminy instytucjami i organizacjami.

6. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy jako pracownik socjalny; 
b) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 
c) umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem; 
d) komunikatywność, zaangażowanie, asertywność; 
e) umiejętność pracy w zespole;
f) łatwość nawiązywania kontaktów.

7. Wymagane dokumenty:

a) życiorys; 
b) list motywacyjny;
c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) klauzulę o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Po zakończonym procesie rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną zniszczone.
Mile widziane dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i złożone osobiście w OPS, I piętro pokój nr 5, w godzinach: 7.00-15.00, w piątek w godzinach 7.00-14.00 lub doręczone listownie w terminie do dnia 25.01.2019 r. godz. 14.00 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
42-584 Dobieszowice ul. Kościuszki 25c

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer  telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko – PRACOWNIK SOCJALNY”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach), nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru oraz informacje w zakresie rozstrzygnięcia naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 287 78 63 wew. 23, 502 097 819 (pokój nr 5 – Kadry, płace)

9. Kandydaci spełniający wymogi formalne otrzymają telefoniczną informację o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.


KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Henryka Malczewska

 


wykrzyknikOgłoszenie o wynikach naboru

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com