ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Rządowy program “Dobry start” w Gminie Bobrowniki realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, Dobieszowice 42-584, ul. Kościuszki 25 c, I p. pok 2

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)
2. Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego pragramu “Dobry start” (M.P. poz.514)

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?
Wniosek o świadczenie może złożyć:
- rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
- pełnoletnia osoba ucząca się
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:
- 20 roku życia
- 24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Niepełnosprawność – oznacza to:
a) potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 i 1000) albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),
b) potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
c) umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
- niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
d) znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
- niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o reheabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- stałą albo długotrwałą niezdolnośc do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w przepisach,
- posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
- niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kryterium dochodowe
Brak

Wysokość świadczenia
300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
-nna dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
Wydania decyzji aministracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz roztrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń organ przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Termin składania wniosków
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane :
od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną:
1. Za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
2. Za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściowego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii)
od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
ul. Kościuszki 25 c, I piętro, pok 2, 42-584 Dobieszowice
z dopiskiem “Dobry start”
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wzory formularzy do pobrania:

Wniosek

Załącznik do wniosku

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com