ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

schemat

Kierownik kieruje pracą Ośrodka i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.

W celu realizacji zadań w Ośrodku są następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Ośrodka,
 • Główny Księgowy,
 • Pracownicy socjalni,
 • Pracownicy administracyjni.

Pracownicy na wyodrębnionych stanowiskach pracy odpowiadają bezpośrednio przed Kierownikiem za realizację powierzonych im zadań oraz organizację i skuteczność pracy.

 

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy:

 1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie gminy.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka. 
 3. Koordynacja działań wszystkich służb opiekuńczych.
 4. Dysponowanie środkami finansowymi na pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i inne zlecone mu do wykonywania zadania. 
 5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Ośrodka.
 6. Organizacja pracy Ośrodka.
 7. Przedkładanie materiałów dotyczących działalności Ośrodka pod obrady Rady Gminy w Bobrownikach.
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw. 
 10. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 11. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka.
 12. Zawieranie umów oraz składanie zleceń i zamówień na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Do zakresu działań Głównego Księgowego należą sprawy:

 1. Zarządzanie całością finansów Ośrodka poprzez dokonywanie pełnej ich analizy i sprawdzanie płynności przepływów oraz dokonywanie wyboru finansowania zadań. 
 2. Organizowania prowadzenia rachunkowości w Ośrodku zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 3. Prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka w zakresie realizacji dochodów i wydatków oraz dysponowania środkami pieniężnymi.
 4. Zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów majątkowych zawieranych w imieniu Ośrodka.
 5. Zapewnienia przestrzegania wewnętrznej dyscypliny budżetowej i obiegu dokumentacji finansowej.
 6. Prowadzenia analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka.
 7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zasad prowadzenia rozliczania inwentaryzacji.
 8. Przygotowania projektu budżetu Ośrodka i informacji z jego wykonania.
 9. Nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą finansów Ośrodka.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 

 

Do zakresu działania pracowników socjalnych należy: 

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb i problemów w zakresie pomocy społecznej dot.: jednostki, grupy, środowiska w sołectwach Gminy Bobrowniki zgodnie z wykazem rejonów opiekuńczych.
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – zgodnie z procesem metodycznego działania z osobami i rodzinami, w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. 
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy zdolne będą samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.
 5. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kontrolnych, alimentacyjnych, kontraktów a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie wypełnianie formularza „Pomoc społeczna – Niebieska Karta” stanowiąca załącznik do wywiadu.
 6. Stałe współpracowanie i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia skutków ubóstwa. 
 7. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 8. Organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Prowadzenie rejestru osób, którym udzielono porad: prawnych, psychologicznych i rodzinnych oraz z zakresu interwencji i sytuacji kryzysowych.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej na podstawie prowadzonej dokumentacji w systemie tradycyjnym i komputerowym.
 11. Planowanie pomocy i monitorowanie zaspakajania potrzeb.
 12. Naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 
 13. Prowadzenie dokumentacji od złożenia wniosku do opracowania decyzji administracyjnej w systemie komputerowym POMOST. 
 14. Udział w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w tym w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 15. Prowadzenie rejestru osób bezdomnych w gminie.
 16. Prowadzenie archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach i współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowniki.
 17. Podejmowanie działań na rzecz osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych poprzez kontakt i podnoszenie wiedzy w tym zakresie.
 18. Monitorowanie rozmiaru bezrobocia w gminie, powiecie i kraju.
 19. Koordynowanie realizacją zadania dot.: skierowań do domów pomocy społecznej.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 21. Udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnieniu zadań oraz dziecku z tej rodziny. 
 22. Systematyczne aktualizowanie przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa w sprawie ich interpretacji oraz współpraca przy projektowaniu uchwał przedkładanych Radzie Gminy.
 23. Systematyczne podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych. 
 24. Wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych. 
 25. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.


Do zakresu działania pracowników administracyjnych należy:

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa Ośrodka.
 2. Prowadzenie rejestrów: 
  wyjść prywatnych i spóźnień, 
  wyjść służbowych,
  delegacji służbowych, 
  rozliczeń godzin nadliczbowych,
  wydanych decyzji,
  faktur i rachunków,
  zawieranych umów.
 3. Zaopatrzenie w materiały i urządzenia biurowe. 
 4. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka. 
 5. Prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostki.
 6. Prowadzenie gospodarki kasowej Ośrodka. 
 7. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
 8. Koordynacja spraw w zakresie komputeryzacji Ośrodka. 
 9. Obsługa programów komputerowych POMOST, PROBIT, Płatnik, Familia oraz doradztwo w tym zakresie. 
 10. Prowadzenie sprawozdawczości komputerowej.
 11. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zawartych umów.
 12. Zapewnienie aktualności danych zgłaszanych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych.
 13. Prowadzenie postępowania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych.
 14. Prowadzenie postępowania w zakresie przyznawania zaliczki alimentacyjnej.
 15. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji ze świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 16. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
 17. Weryfikacja oświadczeń członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w poprzednim roku kalendarzowym. 
 18. Naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 19. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w systemie komputerowym FAMILIA.
 20. Realizacja statutowych założeń regulaminu pracy Ośrodka z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.
 21. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. 
 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

Zasady podpisywania decyzji administracyjnych i pism urzędowych

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje decyzje administracyjne i pisma urzędowe.
 2. W razie nieobecności Kierownika decyzje i pisma urzędowe podpisuje upoważniony przez Wójta Gminy pracownik pełniący zastępstwo służbowe za Kierownika Ośrodka.
Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com