ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

 

DODATEK GAZOWY
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Ustawa określa między innymi zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. do odbiorcy paliw gazowych.

Zwrot VAT od ceny gazu dotyczy 2023 roku (od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.) wymaga złożenia do gminy wniosku.

Jak złożyć wniosek o dodatek gazowy?

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:

Adres skrytki ePUAP:/OPSBobrowniki/skrytka lub

Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek i podpisz.

Krok 2 Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 4 Dołączyć w formie pdf zeskanowany wniosek.

Krok 5 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 5a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny).

Krok 6 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail.

Krok 7 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

  • elektronicznie, przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

  • tradycyjnie (papierowo)

a) wrzucając wniosek do urny/skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25c
b) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobieszowicach

Godziny przyjmowania klientów z wnioskami

poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00,
wtorek od godziny : 8:00 do godziny 15:00,

 

 

Pamiętaj! o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Wniosek znajduje się w zakładce WNIOSKI lub pod linkiem:

Do wniosku o refundację podatku VAT załącza się:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz

  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Warunki! które należy spełnić aby otrzymać refundację podatku VAT

1. Wykorzystywanie gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzać wpis w CEEB urządzenia grzewczego. Urządzenie grzewcze musi stanowić główne źródło ogrzewania.

Wpis musi być dokonany do dnia 21.12.2022r. tj. do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

2. Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. na podstawie dochodów uzyskanych w roku bazowym 2021r.

3. Zwrot VAT od gazu przysługuje na podstawie opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za rok 2023.

Rozpatrzenie wniosku

OPS dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT. Dotyczy to np. weryfikacji wpisu w CEEB, dochodu.

Przyznanie przez OPS refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

WAŻNE! WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

 

Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni np. do gotowania oraz w łazience do podgrzewania wody.

Upoważnienie.docx

Upoważnienie.pdf

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com