ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

kdr

Na podstawie obowiązującej od 2015r. Ustawy o Karcie Dużej Rodziny informujemy, że nowe wnioski są wydawane i przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka, a także ich małżonkom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 lat
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki

- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje bez względu na dochody rodziny.

Uprawnienia przysługujące posiadaczom Karty polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług oraz innych form działalności. Aktualny wykaz oferowanych zniżek dostępny na stronie: www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny
Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu rodziny członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty a w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
- w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,
- w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – prawomocne postanowienie sądu,

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny od 2019 r

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu . Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 10,00 zł. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach na nr 20 8438 0001 0000 0619 2018 0001. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w: Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach, Dobieszowice ul. Kościuszki 25c pok. 5 (1 piętro w budynku Ośrodka Zdrowia Dobieszowice ), w poniedziałek i środę od 7;00 – 15;00, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 14.00, tel. (32) 287-78-63 wew. 23/fax. wew. 25, tel. kom. 502 097 819.

Nowe druki obowiązujące od 1.01.2019 r.
1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu – druk KDR –
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej – druk ZKDR-01 -
3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym Domu Dziecka – druk ZKDR-02 –
4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – druk ZKDR-03 –

Od 9 czerwca 2021 r. zmiany w Karcie Dużej Rodziny

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie tej nowelizacji ustawy, czyli od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, że nie ma już wniosków
o domówienie elektronicznej formy KDR.

 Każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie od tego czy jest to karta plastikowa, elektroniczna, czy  obie formy karty) będzie ją mógł wyświetlić w aplikacji mObywatel, udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga już składania wniosku.

Aplikacja mObywatel jest dostępna na stronie www.gov.pl.

Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie posiadającej numer PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR, na której dotychczas były wyświetlane Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej została zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Przepisy dot. Karty Dużej Rodziny przewidują obowiązek uiszczenia opłaty w dwóch przypadkach:

  • za wydanie duplikatu Karty (w sytuacji, gdy Karta została zagubiona lub zniszczona) – opłata w wysokości od 1 marca 2022 r. 11 zł.

  • za domówienie drugiej formy Karty – opłata w wysokości 10 zł.

Opłata za zamówienie drugiej formy Karty jest pobierana w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o zamówienie drugiej formy Karty tzn.:

wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została udostępniona karta elektroniczna.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach nr 20 8438 0001 0000 0619 2018 0001. W tytule przelewu należy wpisać odpowiednio: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub za domówienie drugiej formy KDR.

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com