ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej. Akty prawne regulujące działania wolontariuszy: - Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.)

Prawa i obowiązki wolontariusza:
Obowiązki wolontariusza - Nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności Jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania Wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością Posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje Osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna

Wolontariusz ma prawo:

 • znać swoje prawa i obowiązki,
 • dobrowolnie wykonywać czynności,
 • odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Korzystającego,
 • podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie Wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni), 
 • znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia, 
 • otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia).

Co zyskujesz?

 • przygotowanie i wprowadzenie do pracy,
 • stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • rozwijanie własnych pasji i zainteresowań,
 • możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariatu,

Jeśli masz czas i chcesz pomóc innym zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Bobrowniki w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25c

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com