ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne są realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.

 

Informacje w sprawie stypendiów szkolnych w siedzibie Ośrodka:

Poniedziałek godz.7:00 do 16:00
Wtorek – Czwartek godz. 7:00 do 15:00
Piątek godz.7:00 do 14:00

lub telefonicznie 32/ 287-78-63

 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
-  stypendia szkolne
-  zasiłek szkolny

przyznaje się na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- Uchwały Nr XXXV/456/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
- Uchwały Nr XXXV/457/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki.

 

STYPENDIUM SZKOLNE
- jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, udzielanym uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Bobrowniki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski na stypendium szkolne

zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty można składać w terminie:

od 15 sierpnia do 15 września

w danym roku szkolnym w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich do 15 października.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony po upływie ww. terminu.
Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00zł.

 

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:
- oryginałów faktur,
- oryginałów rachunków imiennych,
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwa wystawcy (czytelna),
- data wystawienia/sprzedaży,
- nr dokumentu,
- nazwa przedmiotu podlegającego refundacji,
- forma zapłaty,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzone przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.
Mundurek szkolny, strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych muszą być potwierdzone stosownym zaświadczenie szkoły lub pracodawcy.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego nie może być niższa niż 84,80 zł i nie wyższa niż 212 zł.
Stypendium szkolne może być realizowane miesięcznie lub jednorazowo.

 

 

Stypendium szkolne przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, ( zamieszkałym na terenie gminy Bobrowniki);
2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, ( zamieszkałym na terenie gminy Bobrowniki );
3)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, (zamieszkałym na terenie gminy Bobrowniki);
4)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, (zamieszkałym na terenie gminy Bobrowniki).

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 

ZASIŁEK SZKOLNY
- może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty ustalonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 530  zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

doc file
Wniosek o stypendium szkolne na rok 2017/2018

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com