ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

Zasiłek rodzinny

Czas trwania bieżącego okresu zasiłkowego 2014/2015 od 1 listopada 2014 do 31 października 2015 roku.
Czas trwania nowego okresu zasiłkowego 2015/2016 od 1 listopada 2015 do 31 października 2016 roku.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
- Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ul. Kościuszki 25c.
- Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

- W okresie zasiłkowym 2014/2015 trwającym od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku należy wykazać dochody za rok 2013uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 574 złotych lub 664 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

- W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 roku należy wykazać dochody za rok 2014uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

- Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
- O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a. 18 roku życia  lub
b. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

W bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015  trwającym do 31 października 2015 zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

77 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
106 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
115 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2015 do 31 października 2016

89 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
118 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
129 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

100 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
130 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
140 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Jak jest przyznawany zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?
Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:
- wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
- wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

1. Wymagane dokumenty
I. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Potwierdzenie tożsamości - kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (oryginał do wglądu pracownika)
II. Dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:
skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

2. Uprawnieni wnioskodawcy:
rodzic – brak dokumentu (wynika z aktu urodzenia);
opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica lub od obojga rodziców

2. Stan cywilny:
kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

3. Współmałżonek zaginął:
aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

4. Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY INDYWIDUALNIE
a. Rozliczenie   podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w artykułach 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
- zaświadczenia urzędu skarbowego albo oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu  na zasadach określonych w artykułach 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w przypadku małżeństw oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)
- zaświadczenia albo oświadczenia  członków rodziny pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
b. Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
c. Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

2. Inne dane:
a. Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami:
W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
b. Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu artykułu 14a ustęp 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 672, 675 i 983 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń)
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz rozliczenie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie
c. Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).
d. Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty -zaświadczenie

UWAGA!

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, po przedstawieniu  zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

UWAGA !!

Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą.

Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Ważne! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:
a. 24 miesięcy kalendarzowych
b. 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c. 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:
a. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
b. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
c. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
e. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku

400 zł miesięcznie

Jak jest przyznawany dodatek?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty
1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych — w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2,
4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 

UWAGA!

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

Dodatek tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015
 80 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
90 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
100 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego

 

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Kto może otrzymać dodatek?
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 170 złotych miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340 złotych na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 złotych miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 złotych na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
185 zł
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 265 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
193 zł
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
200 zł
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 280 zł

Wymagane dokumenty
- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
- odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 złotych miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 80 złotych miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
80 zł na dziecko do 5 roku życia
100 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
90 zł na dziecko do 5 roku życia
110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
100 zł na dziecko do 5 roku życia
120 zł na dziecko powyżej 5 roku życia

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dla dzieci 16-letnich  i starszych koniecznym będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  o kontynuacji nauki w roku szkolnym, w którym pobrany będzie wnioskowany dodatek.

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsca nauki),
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.


Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015
Wysokość dodatku to 50 zł miesięcznie
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
63 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
69 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
75 zł

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).
Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:
zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.


Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015
Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
105 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
113 zł
Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
120 zł

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek) 
Do wniosku należy dostarczyć:
1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 
2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 
 

Świadczenia rodzinne przysługują:

1. Obywatelom polskim
2. Cudzoziemcom:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

 

 

Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia (serwis zewnętrzny) 
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:
1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (serwis zewnętrzny)
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com