ADRES

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25c

42-584 Dobieszowice

KONTAKT

tel.:  (32) 287 78 63

kom: 502 097 819

email: ops@bobrowniki.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

strzalkaPoniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:00 - 15:00

Piątek: 07:00 - 14:00

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

Zasiłek rodzinny
 Czas trwania bieżącego okresu zasiłkowego 2016/2017 od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 roku.
 Czas trwania nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku.


Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?
Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach przy ul. Kościuszki 25c.
Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. ub przesłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Emp@tia(serwis zewnętrzny) lub przesłać pocztą.
Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).
O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
W bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.
W kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.
uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 754 złotych lub 844 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”
W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;  dodatków do zasiłku rodzinnego:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
podzielonych przez 12 miesięcy.
W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
a. 18 roku życia  lub
b. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
c. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Wysokość zasiłku rodzinnego
Wysokość zasiłku rodzinnego:
95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Jak jest przyznawany zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.
Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?
Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:
wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
1. Wymagane dokumenty
I. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Potwierdzenie tożsamości - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika
II. Dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:
zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
2. Uprawnieni wnioskodawcy:
rodzic – brak dokumentu
opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica lub od obojga rodziców
2. Stan cywilny:
kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka
3. Współmałżonek zaginął:
aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka
Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) dla wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
 
oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ) dla wniosków na stary okres zasiłkowy 2016/2017
 
Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dla wniosków na stary okres zasiłkowy 2016/2017
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018
Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)
zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3.  zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
4.  informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.
Inne dane:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą
Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 672 ze zmianami) ,utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników)
1. dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
2. dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie
Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników).
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą - dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 
Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”);
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018
Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - zaświadczenie
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 
oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działaność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej  tylko dla wniosków na stary okres zasiłkowy 2016/2017
UWAGA!

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia (serwis zewnętrzny) 
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:
1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (serwis zewnętrzny)
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

 

 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje, po przedstawieniu  zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.
UWAGA !!
Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą.
Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Ważne! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka

 

 

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:
a. 24 miesięcy kalendarzowych
b. 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
c. 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:
a. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
b. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
c. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
d. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
e. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
f. Korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
Wysokość dodatku
400 zł miesięcznie
Jak jest przyznawany dodatek?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Wymagane dokumenty
1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 
Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz dodatkami drogą elektroniczną
 
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia(serwis zewnętrzny) 
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP(sewis zewnętrzny)
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.
 

 

 

 

Dodatek tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017
95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Wysokość dodatku w NOWYM okresie zasiłkowymod 1 listopada 2017 do 31 października 2018
100 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego

 

 

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Kto może otrzymać dodatek?
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
drugi z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017
Wysokość dodatku to 193 złotych miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 386 złotych na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 273 złotych miesięcznie, nie więcej jednak niż 546 złotych na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku w NOWYM okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
200 zł
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 280 zł

Wymagane dokumenty
kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

 

 

 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
90 zł na dziecko do 5 roku życia
110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
Wysokość dodatku w NOWYM okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
100 zł na dziecko do 5 roku życia
120 zł na dziecko powyżej 5 roku życia
 

 

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dla dzieci 16-letnich  i starszych koniecznym będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  o kontynuacji nauki w roku szkolnym, w którym pobrany będzie wnioskowany dodatek.

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

 

 

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejsca nauki),
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017
69 zł
Wysokość dodatku w NOWYM okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
75 zł
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).
Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku. Do wniosku należy dostarczyć:
zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

 

 

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Wysokość dodatku w bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017 od 1 listopada 2016 do 31 października 2017
113 zł
Wysokość dodatku w NOWYM okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018
120 zł
Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek) 
Do wniosku należy dostarczyć:
1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 
2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści:
”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

 

 


Świadczenia rodzinne przysługują:
1. Obywatelom polskim
2. Cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.
 
 
Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną
Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia (serwis zewnętrzny)
 
Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (serwis zewnętrzny)

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com