Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na rok 2024, wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Ośrodka lub przesłać tradycyjną pocztą. W/w wnioski można składać również elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacony jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy, kwoty dodatku osłonowego stanowią 50 proc. kwot z 2022 r. Są one jednak zwaloryzowane o wskaźnik inflacji z 2022 r. wynoszący 14,4 %.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi

228,8 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (było 400 zł)

343,2 zł - dla 2-3 - osobowego gospodarstwa domowego (było 600 zł)

486,2 zł - dla 4-5 - osobowego gospodarstwa domowego (było 850 zł)

657,8 zł - dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób (było 1150 zł)

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób ogrzewających domy/mieszkania na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków :

286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (było 500 zł);

429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób (było 750 zł);

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób ( było 1062,50 zł);

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób ( było 1437,50 zł).

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego nadal obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. W przypadku przyznania świadczenia wypłata dodatku nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

Złóż wniosek elektroniczny:

      - Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz

      - Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek

      - Zaloguj się do portalu ePuap następnie wybierz z katalogu spraw na ePuap  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

      - Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.