Stypendium szkolne 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje:

Wnioski o stypendium szkolne 2022/2023 przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25 c, I piętro:

  • w poniedziałki w godzinach 7:00 – 16:00
  • od wtorku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00
  • w piątki 7:00 – 14:00
  • od 01 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w przypadku uczniów,
  • od 01 września 2022 r. do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich.

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

-  stypendia szkolne
-  zasiłek szkolny

Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.)

Stypendium szkolne przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.). Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski na stypendium szkolne można składać w terminie: od 15 sierpnia do 15 września w danym roku szkolnym w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów np. językowych, nauczycielskich do 15 października.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać dochodu ustalonego zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), który wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Dochód ustala się z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany. Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium winien w stosownym terminie i zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowniki stanowiący Załącznik do uchwały Nr XXXV/457/13 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie, w zależności od sytuacji materialnej w rodzinie ucznia.
Uczeń może otrzymać stypendium szkolne:
1) w wysokości 80% kwoty zasiłku rodzinnego, gdy dochód na jednego członka rodziny mieści się w przedziale 50%-100% kryterium dochodowego;
2) w wysokości 90% kwoty zasiłku rodzinnego, gdy dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 50% kryterium dochodowego.
Kwota zasiłku rodzinnego przy przyznawaniu stypendium szkolnego wynosi: 124,00 zł.
W przypadku wystąpienia warunków szczególnych, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wysokość stypendium podwyższa się o 10,00 zł.

Zasiłek szkolny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze. zm.)
Pomoc materialna udzielana uczniom może mieć charakter socjalny albo motywacyjny. W ramach świadczeń o charakterze socjalnym możemy wyróżnić zasiłek szkolny. Kwestie związane z zasiłkiem szkolnym zostały uregulowane w art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Zasiłek szkolny stanowi rodzaj wsparcia finansowego dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powódź lub klęska inna żywiołowa).
Wsparcie w postaci zasiłku szkolnego może zostać udzielone w dwóch postaciach:
• w formie świadczenia pieniężnego - na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
• w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Zasiłek szkolny jest przyznawany niezależnie od stypendium szkolnego, co oznacza że możliwe jest jednoczesne otrzymywanie zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego. Ponadto, wsparcie w tej może zostać przyznane raz lub kilka razy do roku – wszystko jest uzależnione od oceny indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.
Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.
Wniosek należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego. Niedochowanie terminu uniemożliwi późniejsze ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego ze względu na zdarzenie losowe, na które chcieliśmy się powoływać.
Możliwość złożenia wniosku mają rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz pełnoletni uczeń.
Składając wniosek należy pamiętać by dołączyć do niego oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów. Takimi dokumentami mogą być np. akt zgonu, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej itd.

Wzór wniosku na rok szkolny 2022/2023 wraz z załącznikami:

Wniosek o stypendium szkolne 2022/2023
Oświadczenie dla potrzeb stypendium
Zaświadczenie o wynagrodzeniu