Dodatek energetyczny

Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. dodatku energetycznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755).

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2018 r. (MP. z 2018 r. poz. 450 ) w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/ miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 25c.

Do wniosku należy dołączyć:
- umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 224).

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 287 78 63.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego s.1.pdf
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego s.2.pdf