Kierownik kieruje pracą Ośrodka i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.

W celu realizacji zadań w Ośrodku są następujące stanowiska pracy:

 • Kierownik Ośrodka,
 • Główny Księgowy,
 • Pracownicy socjalni,
 • Pracownicy administracyjni.

Pracownicy na wyodrębnionych stanowiskach pracy odpowiadają bezpośrednio przed Kierownikiem za realizację powierzonych im zadań oraz organizację i skuteczność pracy.

Do zakresu działania Kierownika Ośrodka należy:

 1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie gminy.
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka.
 3. Koordynacja działań wszystkich służb opiekuńczych.
 4. Dysponowanie środkami finansowymi na pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i inne zlecone mu do wykonywania zadania.
 5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Ośrodka.
 6. Organizacja pracy Ośrodka.
 7. Przedkładanie materiałów dotyczących działalności Ośrodka pod obrady Rady Gminy w Bobrownikach.
 8. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
 11. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Ośrodka.
 12. Zawieranie umów oraz składanie zleceń i zamówień na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Do zakresu działań Głównego Księgowego należą sprawy:

 1. Zarządzanie całością finansów Ośrodka poprzez dokonywanie pełnej ich analizy i sprawdzanie płynności przepływów oraz dokonywanie wyboru finansowania zadań.
 2. Organizowania prowadzenia rachunkowości w Ośrodku zgodnie zobowiązującymi przepisami i zasadami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
 3. Prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka w zakresie realizacji dochodów i wydatków oraz dysponowania środkami pieniężnymi.
 4. Zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów majątkowych zawieranych w imieniu Ośrodka.
 5. Zapewnienia przestrzegania wewnętrznej dyscypliny budżetowej i obiegu dokumentacji finansowej.
 6. Prowadzenia analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka.
 7. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo – księgowych, zasad prowadzenia rozliczania inwentaryzacji.
 8. Przygotowania projektu budżetu Ośrodka i informacji z jego wykonania.
 9. Nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą finansów Ośrodka.
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka. 

Do zakresu działania pracowników socjalnych należy: 

 1. Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb i problemów w zakresie pomocy społecznej dot.: jednostki, grupy, środowiska w sołectwach Gminy Bobrowniki zgodnie z wykazem rejonów opiekuńczych.
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – zgodnie z procesem metodycznego działania z osobami i rodzinami, w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy zdolne będą samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.
 5. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kontrolnych, alimentacyjnych, kontraktów a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie wypełnianie formularza „Pomoc społeczna – Niebieska Karta” stanowiąca załącznik do wywiadu.
 6. Stałe współpracowanie i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia skutków ubóstwa.
 7. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 8. Organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Prowadzenie rejestru osób, którym udzielono porad: prawnych, psychologicznych i rodzinnych oraz z zakresu interwencji i sytuacji kryzysowych.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej na podstawie prowadzonej dokumentacji w systemie tradycyjnym i komputerowym.
 11. Planowanie pomocy i monitorowanie zaspakajania potrzeb.
 12. Naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.
 13. Prowadzenie dokumentacji od złożenia wniosku do opracowania decyzji administracyjnej w systemie komputerowym POMOST.
 14. Udział w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w tym w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 15. Prowadzenie rejestru osób bezdomnych w gminie.
 16. Prowadzenie archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach i współdziałanie w tym zakresie z pracownikiem Urzędu Gminy Bobrowniki.
 17. Podejmowanie działań na rzecz osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych poprzez kontakt i podnoszenie wiedzy w tym zakresie.
 18. Monitorowanie rozmiaru bezrobocia w gminie, powiecie i kraju.
 19. Koordynowanie realizacją zadania dot.: skierowań do domów pomocy społecznej.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 21. Udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnieniu zadań oraz dziecku z tej rodziny.
 22. Systematyczne aktualizowanie przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa w sprawie ich interpretacji oraz współpraca przy projektowaniu uchwał przedkładanych Radzie Gminy.
 23. Systematyczne podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych.
 24. Wykonywanie zastępstwa służbowego w czasie nieobecności pracowników socjalnych.
 25. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

Do zakresu działania pracowników administracyjnych należy:

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa Ośrodka.
 2. Prowadzenie rejestrów:
 3. wyjść prywatnych i spóźnień,
 4. wyjść służbowych,
 5. delegacji służbowych,
 6. rozliczeń godzin nadliczbowych,
 7. wydanych decyzji,
 8. faktur i rachunków,
 9. zawieranych umów.
 10. Zaopatrzenie w materiały i urządzenia biurowe.
 11. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka.
 12. Prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostki.
 13. Prowadzenie gospodarki kasowej Ośrodka.
 14. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Koordynacja spraw w zakresie komputeryzacji Ośrodka.
 16. Obsługa programów komputerowych POMOST, PROBIT, Płatnik, Familia oraz doradztwo w tym zakresie.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości komputerowej.
 18. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zawartych umów.
 19. Zapewnienie aktualności danych zgłaszanych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych.
 20. Prowadzenie postępowania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych.
 21. Prowadzenie postępowania w zakresie przyznawania zaliczki alimentacyjnej.
 22. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji ze świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 23. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
 24. Weryfikacja oświadczeń członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w poprzednim roku kalendarzowym.
 25. Naliczanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 26. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w systemie komputerowym FAMILIA.
 27. Realizacja statutowych założeń regulaminu pracy Ośrodka z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.
 28. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. 
 29. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka.

Zasady podpisywania decyzji administracyjnych i pism urzędowych

 1. Kierownik Ośrodka podpisuje decyzje administracyjne i pisma urzędowe.
 2. W razie nieobecności Kierownika decyzje i pisma urzędowe podpisuje upoważniony przez Wójta Gminy pracownik pełniący zastępstwo służbowe za Kierownika Ośrodka.