Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje projekt „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

Projekt „Chcieć to móc – razem możemy więcej” skierowany jest do 30 mieszkańców gminy Bobrowniki – osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszukujących pracy oraz nieaktywnych zawodowo. Projekt zakłada podejmowanie kompleksowych działań aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, skierowanych do osób korzystających z pomocy społecznej. Będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. Działania projektowe będą skoncentrowane na terenie gminy Bobrowniki.
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności jego uczestników, tj. osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących w gminie Bobrowniki do zatrudnienia poprzez poprawę ich funkcjonowania oraz ich aktywizację społeczno-zawodową.

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji będą mogli skorzystać ze wsparcia o charakterze:

  • edukacyjnym tj. kursy, szkolenia dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy, np. kurs operatora wózków widłowych, spawacza metodą TIG/MAG, operatora maszyn czyszczących, florystki, kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci itp.
  • zawodowym w szczególności spotkań z doradcą zawodowym,
  • społecznym w tym treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • zdrowotnym np. psychoterapia,
  • środowiskowym w formie spotkań edukacyjnych i imprez o charakterze środowiskowym.

Udział w działaniach projektowych umożliwi uczestnikom:

  • podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i mobilizację do pozytywnych zmian,
  • zwiększenie szansy powrotu na rynek pracy poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • dostęp do aktywnych form integracji społecznej,
  • pomoc w odbudowaniu relacji społecznych i powrót do aktywnego życia.

Wartość projektu: 304 153,85 zł
Dofinansowanie z UE: 258 530,77 zł