Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami).

Kartę dużej Rodziny może założyć każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,
  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
  • dzieci.

Kartę mogą założyć także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą założyć również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach  42-582 Dobieszowice ul. Kościuszki 25 c

Jak złożyć wiosek o Kartę Dużej Rodziny elektronicznie?

  • Należy wejść do modułu eWnioski na Emp@tii (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
  • Zalogować się profilem zaufanym.
  • Wypełnić i wysłać wniosek