Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej Bobrowniki w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25 c w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Załączniki:
Niebieskie Karty - procedura
Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego
Załącznik do Niebieskiej Karty
Wykaz lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie