Na podstawie art.15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1; 
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym: 
  - imię i nazwisko, 
  - datę urodzenia, 
  - obywatelstwo, 
  - adres miejsca zamieszkania, 
  - stan cywilny, 
  - wykształcenie, 
  - zawód, 
  - miejsce pracy, 
  - źródła dochodu, 
  - dane dotyczące warunków mieszkaniowych, 
  - dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, 
  - dane o rozwoju psychofizycznym dziecka; 
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, nie-zbędnych do udzielenia pomocy rodzinie.