Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Szczegółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25c lub telefonicznie pod numerem telefonu: 32 287 78 63 wew. 20.


Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Program realizowany będzie od 14.03.2022 r. do 31.12.2023 r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia oraz uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, a w przypadku dzieci zaprowadzaniu ich do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.
Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia
 2. Protokół kontroli
 3. Ewidencja przebiegu pojazdu
 4. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej dot. odpowiedniego przygotowania osoby wskazanej do realizacji usługi asystenta

Pozostałe załączniki do programu można pobrać ze strony www.gov.pl

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Dofinansowanie: 37 300,00 zł
Całkowita wartość: 37 300,00 zł